Φορολογικά Νέα logo

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Οικονομικών Καταστάσεων

Α. Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία *:
Τίτλος:
Δραστηριότητα:
ΑΦΜ *:
Αριθμός ΓΕΜΗ: Αριθμός ΜΑΕ:
Τηλέφωνο: Fax:
Διεύθυνση:
Αριθμός: Τ.Κ.:
Νομός: Δήμος:
Περιοχή: Πόλη:

Α1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας Επιχείρησης
Ονοματεπώνυμο *:
Θέση στην επιχείρηση:
Τηλέφωνο *: email *:

Α2. Στοιχεία Υπεύθυνου Λογιστή
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Αριθμός: Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: email:

Β. Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων
Ημερομηνία έναρξης Διαχειριστικής Χρήσης: Ημερομηνία Λήξης Διαχειριστικής Χρήσης:

Β1. Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων
Οικονομικές Καταστάσεις Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις Δ.Λ.Π.
Ισολογισμός: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης:
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Κατάσταση Ενοποιημένων Εισοδημάτων:
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων: Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων:
Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης: Κατάσταση Ταμειακών Ροών:
Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων: Σημειώσεις Οικονομικών Καταστάσεων:
Πρακτικό έγκρισης οικονομικών καταστάσεων: Πρακτικό έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:
Έκθεση Διαχείρισης:

Γ. Παρατηρήσεις

Επισύναψη εγγράφων **:
(**) Αν θέλετε να επισυνάψετε περισσότερα από ένα αρχεία, προσθέστε τα πρώτα σε ένα αρχείο .zip.

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το κείμενο ασφαλείας στο πλαίσιο που ακολουθεί. *:

Τα στοιχεία που σημειώνονται με αστεράκι (*) είναι υποχρεωτικά.